Håll­bar­het

När du väljer våra gröna tjänster hjälper vi dig till ett hållbart, klimatsmart och miljövänligt fastighetsägande. Energioptimering av dina fastigheter ger vinster både när det gäller driftskostnad och klimatpåverkan.

Grö­nare fas­tig­hets­sköt­sel

Fastighetsskötsel som är klimatneutral, giftfri och som aktivt gynnar biologisk mångfald passar för dig som vill verkar för hållbar fastighetsförvaltning. 

Här jobbar vi bland annat med att minimera antalet transporter, miljöklassade fordon, naturgödsel, ogräsbekämpning med hetvatten och anläggning av ängsmark istället för gräsytor.

Läs mer >

Ener­gi­op­ti­me­ring av fas­tig­he­ter

Med vår hjälp kan ni ta ett helhetsgrepp över er elförbrukning, hitta energitjuvar och installera solceller för produktion av egen, 100 % förnybar el.

Först gör vi en energikartläggning av fastigheten för att sedan kunna föreslå åtgärder som sparar energi. Ofta kan vi minska elförbrukningen med 20%.

Vill du kunna producera egen, klimatvänlig el är installation av solceller ofta ett bra investering.

Läs mer om energioptimering >

Mark­ar­be­ten

 • Markarbeten
 • Husgrunder
 • Schaktning
 • Asfalt & marksten
 • Finplanering
 • Landscaping
Läs mer >

Fas­tig­hets­ser­vice

 • Fastighetsskötare
 • Servicetekniker
 • Driftsoptimering
 • Underhållsplan
 • Snöröjning
 • Byggservice
Läs mer >

BRF-tjäns­ter

 • Ekonomisk förvaltning
 • Fastighetsskötsel & städning
 • Servicetekniker
 • Utemiljö & trivsel
 • Snöröjning
 • Underhållsplan
Läs mer >