Fin­pla­ne­ring och lands­ca­ping

Finplaneringen gör din utemiljö både funktionell och välkomnande. Vi ordnar allt från asfaltering, linjemarkering och stenläggning till belysning, parkutrustning och plantering av träd och rabatter.

Från funk­tio­nella indu­stri­tom­ter till triv­samma inner­går­dar

Oavsett om du har en industritomt där stängslet ska stå på rät linje i tomtgräns eller ett bostadsområde där gångarna slingrar sig fram mellan böljande planteringar under trädkronorna krävs noggrannhet för att slutresultatet ska bli bra. Våra markarbetare har gott yrkeskunnande och sätter en stolthet i att lämna ett prydligt resultat efter sig.

Pla­ne­rat för enklare sköt­sel

Alla tomter behöver städas och skötas. Snö ska röjas, löv och skräp sopas upp och eventuella planteringar rensas och gräsytor klippas. Vi hjälper dig att utforma området så att det blir så lättskött som möjligt.

Några av våra tjäns­ter

  • Asfaltering och linjemarkering
  • Stenläggning och murar
  • Planteringar
  • Belysning
  • Parkutrustning och lekplatser

Ute­mil­jöer för triv­sel inne och ute

När du vill skapa en trivsam utemiljö tar vi hjälp av våra landskapsingenjörer och trädgårdsmästare. Det är såklart extra viktigt i bostadsområden. En väl utformad utemiljö ökar också trivseln inomhus, oavsett om det gäller kontorsfastigheter eller bostadshus.

Pålit­liga mark­ar­be­ten till rätt pris?

Snyggt, funktionellt och trivsamt! Finplanering och utemiljöer lyfter intrycket av ditt projekt. Kontakta oss när du vill att det ska se bra ut.

Vi gör också:

Mark­ar­be­ten

Vi gör både markarbeten och grundläggning så att du slipper koordinera olika leverantörer. Vi har rutinerade anläggare och maskinister som sätter en stolthet i att lämna ett bra resultat efter sig.

Läs mer >

Grund­lägg­ning, arme­ring & betong

När markarbetena är klara tar vi oss gärna an grundläggningen för din nya fastighet eller utbyggnad och ser till att allt blir rätt och riktigt utfört.

Läs mer >