Fas­tig­hets­ser­vice

Din pro­blem­lö­sare på plats

Du äger, vi jobbar! Det är principen när du låter MARK ta hand om allt det praktiska som rör dina fastigheter. Vi är dina ögon och öron på plats och självklart den som löser de problem som uppkommer. Vi tar hand om allt från enkla rutinuppgifter till mer kvalificerad projektledning.

Målet är att du ska kunna koncentrera dig på det affärsmässiga och strategiska, medan vi sköter det operativa åt dig. Självklart kan du anlita oss enbart för vissa specifika tjänster också, till exempel om du behöver en extra servicetekniker.

Fas­tig­hets­sköt­sel, bygg­pro­jekt, städ­ning och under­hålls­pla­ner

Vi erbjuder dig som fastighetsägare en helhetslösning där du slipper koordinera olika entreprenörer och leverantörer. Eftersom vår egen personal är på plats för att sköta om din fastighet, både invändigt och utvändigt kan vi upptäcka eventuella problem tidigt, innan de blir till besvär för dina hyresgäster.

Behöver du byta fönster eller bygga om en lokal tar vi hand om den praktiska projektledningen och ser till att arbetet blir klart i tid. Vi bistår dig självklart också när det blir dags för budgetering och nya underhållsplaner så att investeringarna hamnar där de gör mest nytta.

En per­son­lig kon­takt för dina hyres­gäs­ter

Hyresgäster som trivs flyttar mer sällan vilket håller nere behovet av renoveringar och ombyggnationer. Med MARK som din lokala representant blir det enkelt för dina hyresgäster att ta kontakt och framföra sina önskemål. Snabbt avhjälpta fel, bra snöröjning och tillräckligt hög nivå på städning gör att trivseln ökar hos de verksamheter som hyr dina lokaler.

Våra fastighetsskötare har ett öga för de detaljer som gör att din fastighet uppfattas som välskött.

Snygg och prak­tisk ute­miljö

Utemiljön och exteriören skapar det första intrycket som möter dina hyresgäster och deras besökare. En fin utemiljö lyfter din fastighet och gör den mer attraktiv.

Utformningen bör också anpassas för att förenkla den utvändiga skötseln. 

Våra trädgårdsmästare utformar planteringar och rabatter som matchar huset, dess läge och omgivningar. Våra markarbetare fixar marksten, murar och asfaltering och snickarna bygger cykeltak, miljöhus och trädäck.

Grö­nare fas­tig­hets­sköt­sel

Fastighetsskötsel som är klimatneutral, giftfri och som aktivt gynnar biologisk mångfald passar för dig som vill verkar för hållbar fastighetsförvaltning. Här jobbar vi bland annat med att minimera antalet transporter, miljöklassade fordon, naturgödsel, ogräsbekämpning med hetvatten och anläggning av ängsmark istället för gräsytor.

Vår fas­tig­hets­ser­vice omfat­tar

  • Fastighetsskötsel inne och ute
  • Felanmälan
  • Fastighetsjour kvällar och helger
  • Lokalvård
  • Planering och anläggning av utemiljö
  • Teknisk förvaltning
  • Ekonomisk förvaltning
  • Underhållsarbeten
  • Byggprojektledning
  • Energioptimering

Behö­ver du en pro­blem­lö­sare på plats?

Vi ger dig komplett fastighetsservice med lokal närvaro.
Kontakta oss för mer information!

Fas­tig­hets­sköt­sel inne

Vi gör fastighetsägandet lättare genom att ta hand om hela inre skötseln av din fastighet: från felanmälan, reparationer och underhåll till besiktningar och driftsoptimering. 

Läs mer >

Fas­tig­hets­sköt­sel ute

Med en välskött utemiljö ökar trivsel och säkerhet i och runt dina fastigheter. Våra fastighetsskötare och trädgårdsmästare tar hand om både hårda ytor och växtlighet och lämnar ett prydligt och prunkade resultat efter sig.

Läs mer >

Tek­nisk för­valt­ning

Du kan avlasta din egen tekniska förvaltning genom att anlita oss för det ni helst slipper göra själva – eller outsourca den helt – beroende på vad som fungerar bäst för er.

Läs mer >

Byggser­vice

Det vi kallar byggservice passar för alla mindre bygg- och renoveringsprojekt. Våra snickare kommer i tid, gör det som ska göras, städar och plockar rent efter sig. Som det ska vara!

Läs mer >

Ener­gi­op­ti­me­ring

Med vår hjälp kan ni ta ett helhetsgrepp över er elförbrukning, hitta energitjuvar och installera solceller för produktion av egen, 100 % förnybar el.

Läs mer >

Sol­cel­ler

Med solceller kan din fastighet producera sin egen miljövänliga el. Stigande elpriser gör att investeringen snabbt lönar sig och värdet på fastigheten ökar.

Läs mer >